چییطوری ایرانی....؟

عید امسال تقریبا همه این داعشی رو از تلویزیون با این جمله «چطوری ایرانی» دیدید...
این رو هم بدونیم اگر مدافعان حرم نبودند این جمله رو باید از پشت آیفون خونه میشنیدیمیه وقت شام

@Afsaran.ir